Psychologische en Orthopedagogische Behandelingen

Kwaliteit en privacy

Registraties                                                                                                                                                            BIG Orthopedagoog-Generalist: 89926883131                                                                                              NVO Orthopedagoog-Generalist: 18616                                                                                                            Stichting Kwaliteitsregister Jeugd ( SKJ): 120006989 Postmaster-Orthopedagoog                    Vereniging EMDR Nederland (VEN): 35486

AGB-code praktijk: 94065108                                                                                                                              AGB-code persoonlijk: 94106343                                                                                                                     KVK-nummer: 76296709


Klachten                                                                                                                                                                    Als u niet tevreden bent over de dienstverlening of de gevolgde werkwijze, nodig ik u uit dit persoonlijk met mij te bespreken. Mochten we samen niet tot een oplossing komen  dan kunt een beroep doen op de klachten- en geschillenregeling van 3PNL, waarbij ik ben aangesloten. Op de website van de NVO en BIG vind u informatie over de klacht- en tuchtregeling van de betreffende instanties. 

Kwaliteit                                                                                                                                                                  U kunt op deze pagina het kwaliteitsstatuut van de praktijk downloaden. Klik op de onderstaande knop om te downloaden.


KWALITEITSSTATUUT

 

Privacyverklaring                                                                                                                                              Ik hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Ik informeer u in onderstaande verklaring graag over de wijze waarop in de praktijk met uw gegevens wordt omgegaan.

Verwerking persoonsgegevens                                                                                                                            In de praktijk worden verschillende persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Wanneer u uw kind bij de praktijk aanmeldt vraag ik u een aantal persoonsgegevens zoals uw naam, naam van uw kind, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres en BSN. Dit is noodzakelijk om een goede praktijkvoering uit te kunnen oefenen. 

Persoonsgegevens worden in de praktijk alleen gebruikt voor de volgende doeleinden:
Zorgverlening (hierbij kunt u denken verslaglegging van behandeling, onderzoek, behandelplannen)

- Contact met (professionele) derden (hierbij kunt u denken aan terugkoppeling over het beloop van de behandeling aan de verwijzer, contact met andere zorgaanbieders b.v. in het kader van een doorverwijzing)                                                                                                                                - Kwaliteitsdoeleinden (denkt u aan de vragenlijsten welke u voorafgaand aan de behandeling invult)    - Financiële afhandeling (denkt u aan informatie welke de gemeente nodig heeft om declaraties van de geleverde zorg te behandelen).

Mocht er iets misgaan wat betrekking heeft op de verwerking van de persoonsgegevens van u of uw kind, zal ik u/uw kind hierover informeren. 

Uw dossier
Orthopedagogen zijn verplicht een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. Denkt u hierbij aan persoonsgegevens, verwijsbrief, behandelplan, verslag van psychologisch onderzoek, zittingsverslag, afsluitbrief. De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht psychologen om de dossiers vijftien jaar, na einde behandeling, te bewaren. Na deze periode worden de dossiers vernietigd.


Uw rechten                                                                                                                                                            hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe inga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Rechten van uw kind
Is uw kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is uw kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind én zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit. Is uw kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit.

Geheimhouding
Wij hebben als orthopedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet orthopedagogen het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Mocht u vragen hebben over één van bovenstaande onderwerpen kunt u deze uiteraard altijd aan mij stellen.

 

Annemarie van Engelen-Wobben, MSc.